Komenského park


Ocenění | 1. místo

Veřejné architektonická soutěž


Místo | Kolín


Fáze | DSP


Rok | 2018-2020


Autoři |

Igor Hobza

Nikol Menclová

Jakub Vašek


Anotace |
Naše intervence vstupuje do parku v čase, kdy má místo už svou tvář a zejména vzrostlé stromy určují jeho charakter. Nová vrstva vzniká v druhém plánu, nabízí ideální řešení funkčních a prostorových vazeb a poté je promítnuta do stávající situace, kterou reprezentují nejvíce stávající stromy. V místě kolizních bodů nová vrstva ustupuje té současné. Vzniká kompaktní a architektonicky silný celek, který respektuje hodnotnou zeleň a vytváří zapamatovatelný výraz. Novou vrstvu reprezentují dvě nové betonové osy, které nekompromisně protínají park. Směr diagonální osy určuje tok energie, která v současné době parkem proudí. Zde je nejvíce vidět příklad toho, když se potkávají dvě vrstvy. V nové vznikají zálivy, které ponechávají stromům dostatečný prostor k dalšímu životu. Druhá osa podél klášterní zdi kopíruje jednu ze stávajících komunikací a nabízí návštěvníkům pohled na park jako na jednu z dominant města v plné šíři. Funkčně i prostorově je park dělen do tří zákládních zón. První zóna - vstupní je situována těsně k ulici Kutnohorská a rozprostírá se dále do nitra parku. Její úlohou je otevřít park vůči městu, jeho obyvatelům a návštěvníkům. Druhá zóna - aktivní je tvořena mlatovým pruhem, kde se může odehrávat “hlučná” část aktivit v parku. Seskupení dětského hřiště s pergolou a veřejnými toaletami poskytuje dostačující a důstojné zázemí pro optimální komfort návštěvníků.Třetí zóna - klidová se rozprostírá na velké části parku. Její navrhovaný charakter je spíše parkový, místo odpočinku a klidu propletené sítí mlatových cestiček a volně přístupnými plochami trávníku. Posledním velkým tématem, které návrh řeší je jistá míra přehlednosti parku a eliminace tmavých zákoutí a pocitově nepříjemných míst. Toho je zejména docíleno odstraněním středního keřového patra zeleně v centrální části parku, které znemožňuje průhledy skrze park. Ono keřové patro způsobuje pocit nepřehlednosti až nebezpečí návštěvníků parku.